Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gemeentehuis Voerendaal
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0986.BPgemeentehuis-VA01

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

8.1 Algemeen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in deze regels ten behoeve van de bebouwing van niet voor bewoning bestemde gronden met gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten dienste van het openbare nut met dien verstande dat:
a. de hoogte ten hoogste 3,50 meter mag bedragen;
b. de inhoud ten hoogste 50 m3mag bedragen.
  

8.2 Afwijken met 10%

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van de regels ten behoeve van het afwijken van de voorgeschreven minimum en maximum maten, voor zover daarvoor geen bijzondere bevoegdheid in deze regels is opgenomen en mits deze niet meer dan 10% worden veranderd en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad. In gevallen waarin reeds uit hoofde van de regels in de respectievelijke artikelen een (omgevings)vergunning is verleend mag niet nogmaals op grond van onderhavige bepalingen een omgevingsvergunning worden verleend.