Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gemeentehuis Voerendaal
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0986.BPgemeentehuis-VA01

Artikel 7 Algemene aanduidingsregels

7.1 Milieuzone - Bodembeschermingsgebied

Binnen het bodembeschermingsgebied Mergelland is duurzaam behoud van kwetsbare functies en waarden een als bijzondere bescherming van de bodem noodzakelijk. Het streven is naar een kwaliteit van bodem, grondwater en landschap die voldoet aan de eisen die de aanwezige bijzondere biotische, abiotische en cultuurhistorische waarden stellen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met dan wel afstemming te worden gezocht met het beleid ter zake van de Provinciale Milieuverordening Limburg en het Provinciaal Omgevingsplan Limburg.
  

7.2 Vrijwaringszone - Straalpad

Ter plaatse van de aanduiding ‘Vrijwaringszone – Straalpad’ geldt een verbod voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een grotere hoogte dan 198 meter +NAP. Deze maximum hoogte mag ook niet worden overschreden door ondergeschikte bouwwerken zoals dakkapellen, antennes, vlaggenmasten e.d..