Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gemeentehuis Voerendaal
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0986.BPgemeentehuis-VA01

Artikel 1 Begrippen

1. plan
het bestemmingsplan ‘Gemeentehuis Voerendaal’ van de gemeente Voerendaal.
 
2. bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0986.BPgemeentehuis-VA01 met de bijbehorende regels.
 
3. aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waarop ingevolge de regels ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden regels worden gesteld.
 
4. aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
 
5. ander bouwwerk
een bouwwerk, geen gebouw zijnde.
 
6. bebouwing
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
 
7. bebouwingspercentage
een op de verbeelding of in de regels aangegeven cijfer dat het percentage aangeeft dat per bouwperceel ten hoogste mag worden bebouwd.
 
8. bedrijfswoning
een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) één persoon, gezin of andere groep van personen, van wie huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is.
 
9. begane grond
een bouwlaag geen verdieping zijnde.
 
10. bestaande bebouwing
De als zodanig op de verbeelding aangegeven bebouwing, welke bestaat op het tijdstip van de
tervisielegging van het ontwerpplan, dan wel op basis van een afgegeven bouwvergunning mag worden c.q. is gebouwd.
 
11. bestemmingsgrens
een op de verbeelding aangegeven lijn die de grens vormt van een bestemmingsvlak.
 
12. bestemmingsvlak
een op de verbeelding aangegeven vlak, waarmee gronden zijn aangegeven met éénzelfde bestemming.
 
13. bijgebouw
een gebouw behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw dat, zowel ruimtelijk als functioneel ondergeschikt is aan en ten dienste staat van het hoofdgebouw.
 
14. bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.
 
15. bouwgrens
een op de verbeelding aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak.
 
16. bouwlaag
een gedeelte van het gebouw, dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van onderbouw en zolder.
 
17. bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar horende bebouwing is toegelaten.
 
18. bouwperceelgrens
de grens van een bouwperceel.
 
19. bouwvlak
een op de verbeelding aangegeven vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waarop gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.
 
20. bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
 
21. dienstverlening
het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio’s en naar aard en daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en prostitutie
 
22. erf
het gedeelte van het bouwperceel niet zijnde voor- en/of zijtuin waarop bijgebouwen mogen worden opgericht.
 
23. gebouw
elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt, niet zijnde een overkapping met een openconstructie.
 
24. hoofdgebouw
een gebouw dat door zijn omvang, constructie en situering het belangrijkste gebouw op een bouwvlak is.
 
25. kantoor
een ruimte die door haar aard, indeling en inrichting is bedoeld voor het verrichten van
werkzaamheden van hoofdzakelijke administratieve aard ten behoeve van derden
 
26. maatschappelijk
het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening, waaronder:
· bibliotheken; en/of
· gezondheidszorg; en/of
· naschoolse opvang; en/of
· kinderopvang; en/of
· onderwijs; en/of
· openbare dienstverlening; en/of
· praktijkruimten; en/of
· religie; en/of
· verenigingsleven; en/of
· welzijnsinstellingen; en/of
· zorginstellingen.
 
27. omgevingsvergunning
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 Wabo.
 
28. overkapping
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, omsloten door maximaal één wand en voorzien van een gesloten dak, waaronder begrepen een carport.
 
29. peil
de hoogte van het afgewerkte terrein ter plaatse van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw.
 
30. prostitutie
het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen vergoeding.
 
31. prostitutiebedrijf
een bedrijf waar prostitutie het hoofdbestanddeel van de activiteiten vormt, een erotische massagesalon inbegrepen.
 
32. seksinrichting
een voor het publiek toegankelijk besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of erotisch / pornografische voorstellingen plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, seksautomatenhal en sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.
 
33. sekswinkel
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren worden verkocht dan wel verhuurd.
 
34. stedenbouwkundig beeld
het beeld dat wordt bepaald door de bouwmassa’s, de gevelindeling, en de dakvormen van de
bebouwing, alsmede de situering en de verschijningsvorm in zijn omgeving, de begroeiing en andere door de mens aangebrachte (kunstmatige) elementen.
 
35. straatprostitutie
het zich op de openbare weg respectievelijk openbare ruimte of in een zich op de openbare weg respectievelijk openbare ruimte bevindend voertuig beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.
 
36. voorgevellijn
de op de verbeelding aangegeven lijn, waar in of evenwijdig aan een (of meer) gevel(s) van een gebouw zijn geplaatst krachtens deze regels toegelaten bebouwing.
 
37. voortuin
gronden gelegen tussen de voorgevelrooilijn en het openbare gebied bestaande uit
verkeersontsluiting(en), groenvoorzieningen en/of pleinvormige ruimten.
 
38. vrijstaand bijgebouw
een bijgebouw, dat qua constructie en visueel vrijstaat van het hoofdgebouw of daarmee slechts verbonden is door een tuinmuur, haag of andere tuinafscherming.
 
39. Wabo
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht welke op 1 oktober 2010 in werking is getreden.
 
40. weg
een voor het openbaar rij- of ander verkeer bestemde weg of pad, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de weg of pad behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de weg liggende en al zodanig aangeduide parkeerterreinen.